משרד עורכי דין
שמואל אבן

כתובת המשרד:

מנחם בגין 156', תל אביב

דוא"ל

info@sevenlaw.co.il

הנחיות בעניין החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

הנחיות בעניין החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב – 2011 (להלן: "החוק")

החוק אשר נכנס לתוקף ביום 19.6.2012 ונאכף בקפדנות על ידי משרד התמ"ת,  הינו חוק מהפכני  בתחום של יחסי העבודה במשק ונועד להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה בקרב 3 ענפי שירותים:

1. שמירה ואבטחה

2. ניקיון

3. הסעדה, אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות.

עם זאת, מטיל החוק אחריות רבה על מזמין השירות  בגין הפרות חוק שבוצעו על ידי קבלן השירות. החוק אף מאפשר להטיל אחריות אישית על מנכ"ל מזמין השירות בהתקיים התנאים המפורטים בחוק.

במקרה של מזמין שירות, בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה החוק מאפשר הטלת עיצום כספי על ידי המפקח מטעם משרד התמ"ת; הגשת תביעה על ידי העובד נגד מזמין שירות במשפט אזרחי והגשת כתב אישום גם כנגד מזמין השירות באותה עבירה בה מואשם הקבלן המעסיק את העובד בכל האמור להפרות שנעשות על ידי הקבלן כנגד עובדיו.

    א.      עיצומים כספיים, בהליכים מינהליים מקוצרים;

החוק קובע כי בהתקיים מספר תנאים הקבועים בחוק יוטל עיצום כספי על מזמין שירות בגין הפרות חוק שמנויות בחוק ושבוצעו על ידי הקבלן.

סכומי העיצומים הכספיים נקבעים לפי חומרת ההפרה ונעים בין 5,000 ₪ בין הפרה שנחשבת טכנית ל-35,000 ₪ בגין הפרה של זכויות מגן בסיסיות.

דוגמא להוראות חוק שבגין הפרתן ע"י הקבלן, מוטל עיצום כספי על המזמין וסכום העיצום:

 1. אי מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית – 20,000 ש"ח;
 2. אי תשלום דמי חופשה – 20,000 ש"ח;
 3. אי תשלום פדיון חופשה – 20,000 ש"ח,
 4. איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה- 35,000 ש"ח;
 5. אי תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה- 20,000 ש"ח;
 6. איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער- 35,000 ש"ח;
 7. אי תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה – 35,000 ₪

ועוד רבות אחרות.

    ב.      אחריות אזרחית;

החוק מאפשר לעובד קבלן לתבוע במישרין את מזמין השירות אף על פי שהוא איננו מעסיקו במקרים הבאים:

 1. כאשר הקבלן מפר הוראות חוק והוראות צווי הרחבה כלפי עובדיו המועסקים אצל המזמין.
 2. בגין הפרה של הוראות חוק החלות באופן ישיר על המזמין עצמו.

    ג.       אחריות פלילית;

החוק מאפשר הטלת אחריות פלילית על מזמין שרות ומנכ"ל התאגיד שהוא מזמין. האחריות הפלילית כוללת הגשת כתבי אישום והטלת סנקציות פליליות, קנסות או מאסרים;

דוגמא להוראות חוק שבגין הפרתן מוטל עיצום פלילי על המזמין:

 1. מזמין שירות שיפר את החובה לכלול בחוזה עם הקבלן את התנאים המחויבים בחוק או שהחוזה כולל עלות שכר פחותה מערך שעת עבודה שנקבעה על ידי השר או צו הרחבה בגין כל עובד שהועסק על פי החוזה.
 2. אחריות פלילית של המנכ"ל – החוק מחייב מנכ"ל של תאגיד שהוא מזמין שירות, לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה של כריתת חוזה בניגוד להוראות החוק בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; מנכ"ל שמפר הוראה זו דינו קנס.

דוגמא להפרות החוק על ידי הקבלן המהוות עבירה פלילית המוטלת על המזמין הינה  עבירה לפי סעיף 25 ב לחוק הגנת השכר – עבירה לפי סעיף זה כוללת בין היתר את ההפרות הבאות:

א.      מעביד שלא מוסר לעובדו תלוש שכר עד המועד הקבוע בחוק.

ב.      מעביד שמוסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם.

ג.        מעביד שניכה סכומים שאסורים לנכוי מהשכר לפי סעיף 25 לחוק.

ד.      מעביד שניכה סכומים משכרו של עובד ולא העבירם למי שלו יועדו הסכומים, בניגוד להוראות החוק.

נוכח השלכות החוק על מזמיני שירות, ועל מנת לצמצם את הסיכון של הפרות חוק על ידו, ולספק את ההגנות הנדרשות מפני הסנקציות האפשריות, מומלץ למזמין לנקוט במספר פעולות הן במסגרת החוזה מול קבלן השירות ובמקום העבודה והן באופן ישיר כלפי עובדי הקבלן, כדלקמן:

 1. יש לבדוק חוזים והתקשרויות קיימים עם קבלני שרות בענפי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה והתאמתם למצב החוקי החדש.
 2. יש לוודא כי החוזים אינם כוללים סעיפים ותניות המנוגדים להוראות החוק. יש למחוק הוראות כאלה מהחוזים גם אם טרם חלפה תקופת תוקפם.
 3. אין לכלול בחוזים הוראה המתנה על זכויותיו של עובד הקבלן כלפי מזמין השירות או הוראה ממנה משתמע כי הוא ויתר על זכויותיו בין כלפי המזמין ובין כלפי הקבלן.
 4. אין לכלול בחוזה הוראה לפיה הקבלן או כל גורם אחר ישפה או יפצה את המזמין בגין תשלום עיצום כספי שיוטל עליו.
 5. אין לכלול בחוזה תניה הקובעת שיפוי של מזמין השירות או תשלום אחר בשל חבותו לפי חוק זה.
 6. חובה לפרט בחוזים או בהצעה של הקבלן מהם רכיבי השכר שהקבלן ישלם לעובדיו וכן מהי עלות השכר המינימאלית.
 7. חובה לצרף לחוזה הצהרה של הקבלן על עלויות העסקה נוספות כולל הרווח שיפיק מההתקשרות.
 8. חובה לכלול בחוזה הוראה לפיה עדכון שכר המינימום ע"י שר התמ"ת יחייב את עדכון גובה התמורה עבור השירות, שנקבעה בין המזמין לקבלן.
 9. יש חובה לקבוע בכתב, נהלים ודרך למסירת הודעות על ידי עובדי הקבלן לאחראי. רצוי לקבוע הליך פשוט לבירור הודעה על הפרה.
 10. חלה חובה ליידע את עובדי הקבלן מי הגורם אליו הם יכולים לפנות לדווח על ההפרה ואת הדרך בה עליהם לפנות.
 11. מנוי גורמים אחראים במקום העבודה, שירכזו את הטיפול בעובדי השירותים. מומלץ שאותם גורמי ם יהיו אחראים גם לקבל הודעות מעובדי הקבלן ומהתמ"ת, בדבר הפרת זכויות על ידי הקבלן והטיפול בתלונות.
 12. מומלץ לקיים בקרה ובדיקות יזומות תקופתיות מול עובדי הקבלן והקבלן עצמו.
 13. מומלץ להכניס סעיף לחוזה עם הקבלן, לפיו הקבלן מתחייב למסור לבודק שכר מוסמך מטעם המזמין את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע בדיקת השכר כאמור בחוק ככל שיידרש על מנת לבדוק אם הוא מקיים את כל דרישות החוק.
 14. בנוסף, מאפשר החוק למזמין השירות מספר הגנות בתובענה אזרחית בשל הפרות חוק שבוצעו על ידי הקבלן. בהתקיים אחד מן התנאים הבאים המזמין יהיה מוגן בתביעה אזרחית: הפרת החובה תוקנה או הוא הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך ועשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה על ידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה הוא ביטל את החוזה עם קבלן או הוא הסתמך בתום לב על בדיקות בודק שכר מוסמך לפיהן קוימה החובה בידי הקבלן, בסמוך לפני מועד הפרה.

משרדנו מעניק את הייעוץ המלא והמקצועי למזמיני השירות.

הייעוץ הניתן כולל ניסוח הוראות מקצועיות והנחיות מפורטות למזמין השירות, ניסוח הסכם שירות בין קבלן השירותים לבין המזמין לרבות ההנחיות לעניין חוקי העבודה והזכויות הסוציאליות בצווי ההרחבה העדכניים והוראות החוק השונות, תיאום עם בודקי שכר/רואי חשבון, אגרת לעובדי הקבלן ועוד.

הערכות מתאימה ועל פי התנאים הקבועים בחוק, תעזור לך, המזמין, להיערך בהתאם ולהימנע מהסנקציות בחוק.

דילוג לתוכן