Samuel Even & Co.
Advocates

Office address

Menacem Begin Road # 156 Recital Tower, 17st Floor, Tel Aviv

Phone number

03-6348020

Email

info@sevenlaw.co.il

Contract & Corporate Law

כינוס נכסים ושיקום חברות.

מספר התיקים של חברות בקשיים ההולכות לעיוון של שיקום הוא זניח ביותר לעומת מספר החברות ההולכות לפירוק.

ניתן היה במספר רב של מקרים להבריא את החברה ולשקמה ע”י הליך הבראה המלווה בהסדר נושים.

הליך זה מבוצע ע”י “נאמן להסדר נושים” שיכול לפנות לבית המשפט בבקשה לשיקום החברה ע”י פתיחה בהליך הבראה מלכתחילה ולא בהליך של פירוק.

אם שוכנע בית המשפט כי החברה היא ברת פירעון וכי קיים סיכוי סביר כי ניתו יהיה להבריא את החברה, יכול בית המשפט לתת צו להקפאת הליכים ובכך לסייע לחברה לצאת מהקשיים אליהם נקלעה.

מדוע אם כך מרבית החברות הנקלעות לקשיים הולכות לכיוון של פירוק ולא להבראה?

 

קיימות מספר סיבות ובניהן ניתן למנות:
  1. עיתוי: לעיתים חברה מצליחה להסתיר את קשייה ומתקיימת פניה לבית המשפט רק כאשר ממש אין כבר ברירה.
  2. אי וודאות: הליכה בדרך של הבראה דוחה את החזר החוב לנושים, אף אם בהליך של הבראה יש סיכוי כי סכום ההחזר יהיה גדול יותר מאשר בהליך של פרוק הרי שההחזר נדחה ולעיתים מעדיפים הנושים לקבל סכום יותר נמוך היום ולא הבטחות להחזר גדול יותר בתאריך עתידי כלשהו.
  3. מורכבות ההליכים: הליך ההבראה הוא מורכב יותר לעומת הליך הפירוק, ןנדרשת מקצועיות כלכלית והבנה רחבה ביותר ע”י הנאמן.
  4. התמשכות ההליכים: מכיוון שבית המשפט המוסמך בהליכי פירוק הוא בית המשפט המחוזי, כאשר מערער נושה על החלטת בית המחשפט המחוזי לבית המשפט העליון בנושא ההבראה, יכולים הדיונים להתמשך תקופה ארוכה ולעיתים כאשר סוף סוף תתקבל החלטה, היא כבר לא תהיה רלוונטית להליך.
  5. נושים בטוחים: מכיוון שהנושים הגדולים הם בד”כ הבנקים ומכיוון שהבנקים נוטים להבטיח את החוב הרי שבעת בקשת פירוק עלולים הבנקים להתנגד לבקשת החברה מכיוון שהכספים שלהם ממילא מובטחים.
הדרכים לפרוק חברה:

פרוק חברה יכול להעשות באחת משלושת הדרכים הבאות:

הליך פירוק ע”י בית משפט מתקיים בד”כ כאשר חברה אינה סולבנטית – משמע אינה יכולה לפרוע את חובותיה, הבקשה מוגשת בד”כ ע”י נושה ועל פי עילות המוגדרות בסעיף 257 לפקודת החברות.

בפירוק ע”י בית משפט מרוכזות פעולות הפירוק באופן מסודר ובייצוג הולם של כל הנושים תוך מינוי מפרק אשר “מכנס” את נכסי החברה תוך הפקעת הזכויות ממנהלי החברה.

תפקידו העיקרי של המפרק הוא לממש את נכסי החברה ולפרוע את חובותיה מהתמורה.

1. פירוק מרצון:

החברה יכולה להחליט באסיפה  הכללית כי היא מבקשת להתפרק, והיא מוסמכת לקבל החלטה זו בהתקיים מספר תנאים כשבראשם היכולת לפרוע את כל חובותיה.

2. פירוק בפיקוח בית משפט:

כאשר הליך המתחיל כפירוק מרצון אינו מצליח לגייס את הסכמת הנושים להליך ונושה מסויים מגיש בקשה לבית המשפט להתערב בהליך הפירוק, נוטל בית המשפט את האחריות ומפקח על פירוק החברה.

 3.פירוק ע”י בית משפט:

הליך פירוק ע”י בית משפט מתקיים בד”כ כאשר חברה אינה סולבנטית – משמע אינה יכולה לפרוע את חובותיה, הבקשה מוגשת בד”כ ע”י נושה ועל פי עילות המוגדרות בסעיף 257 לפקודת החברות.

בפירוק ע”י בית משפט מרוכזות פעולות הפירוק באופן מסודר ובייצוג הולם של כל הנושים תוך מינוי מפרק אשר “מכנס” את נכסי החברה תוך הפקעת הזכויות ממנהלי החברה.

תפקידו העיקרי של המפרק הוא לממש את נכסי החברה ולפרוע את חובותיה מהתמורה.

Skip to content